Regulamin

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.fit-up.pl prowadzony jest przez PURE Sławomir Dominiczak z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wawrzyniaka 28/30/27, NIP 781-183-32-52 e-mail kontakt@sklep.fit-up.pl, numer telefonu 666 398 641.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.sklep.fit-up.pl są przetwarzane przez PURE Sławomir Dominiczak z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wawrzyniaka 28/30/27.
  Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sklep.fit-up.pl
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.sklep.fit-up.pl w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sklep.fit-up.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Ceny podane w sklepie www.sklep.fit-up.pl to ceny brutto.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.sklep.fit-up.pl umożliwia Klientom:
  1. składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
  2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.sklep.fit-up.pl kierowane przez Detergent - Leitgeber, Duda Sp.J. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sklep.fit-up.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „przeyjęto do realizacji”.
 6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5 500 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
 7. Sklep www.sklep.fit-up.pl prowadzi również sprzedaż hurtową. W celu uzyskania większej ilości informacji na temat sprzedaży hurtowej prosimy o kontakt email: kontakt@sklep.fit-up.pl .

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.fit-up.pl dostarczany jest za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT imienna lub wystawiona na firmę.
 4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  1. Przed wydaniem towaru klientowi:
   • Przelew na rachunek bankowy PURE Sławomir Dominiczak
  2. W momencie odbioru towaru:
   • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 2. PURE Sławomir Dominiczak może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez PURE Sławomir Dominiczak jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie do przesyłki ze zwracanym towarem.
 2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
  1. otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
  2. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
  Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał (gratisy itp.).
 3. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

Postanowienia końcowe

 1. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 2. PURE Sławomir Dominiczak ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego www.sklep.fit-up.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sklep.fit-up.pl.
 5. Regulamin Sklepu Internetowego PURE Sławomir Dominiczak nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).